Loading...

Ochrona danych

Ochrona danych

1. Dane osobowe

Kancelaria Mag.Daniel Kirch gromadzi, przetwarza i wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie za Twoją zgodą, upoważnieniem lub wyznaczeniem do celów uzgodnionych z Tobą lub jeżeli istnieje inna podstawa prawna zgodnie z DSGVO; zgodnie z przepisami o ochronie danych i przepisami prawa cywilnego.

Zbierane są tylko takie dane osobowe, które są niezbędne do realizacji i przetwarzania usług prawnych lub które podałeś dobrowolnie.

Dane osobowe to wszelkie dane, które zawierają indywidualne dane dotyczące sytuacji osobistej lub faktycznej, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, wiek, płeć, numer PESEL, nagrania wideo, zdjęcia, nagrania głosowe osób oraz dane biometryczne, takie jak odciski palców . Można również uwzględnić dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące zdrowia lub dane związane z postępowaniem karnym.

2. Informacje i usuwanie

Jako klient lub ogólnie osoba, której dane dotyczą, masz prawo do informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do sprostowania, przenoszenia danych, sprzeciwu, ograniczenia danych w dowolnym momencie – z zachowaniem ustawowego obowiązku zachowania tajemnicy Przetwarzanie, blokowanie lub usuwanie nieprawidłowych lub niedopuszczalnie przetwarzanych danych.

Jeśli nastąpią jakiekolwiek zmiany w Twoich danych osobowych, prosimy o odpowiednie poinformowanie nas.

W każdej chwili masz prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych. Twoje dane wejściowe do informacji, usunięcia, korekty, sprzeciwu i/lub przeniesienia danych, w tym ostatnim przypadku, pod warunkiem, że nie powoduje to nieproporcjonalnego wysiłku, można przesłać na adres kancelarii podany w punkcie 10 niniejszego oświadczenia.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Kancelarię narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych lub Twoje roszczenia z tytułu ochrony danych zostały w inny sposób naruszone, masz możliwość wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. W Austrii odpowiada za to organ ochrony danych.

3. Bezpieczeństwo danych

Twoje dane osobowe są chronione przez odpowiednie środki organizacyjne i techniczne. Te środki ostrożności dotyczą w szczególności ochrony przed nieuprawnionym, nielegalnym lub przypadkowym dostępem, przetwarzaniem, utratą, wykorzystaniem i manipulacją.

Pomimo starań o utrzymanie niezmiennie wysokiego poziomu należytej staranności, nie można wykluczyć, że informacje, które ujawniłeś przez Internet, mogą być przeglądane i wykorzystywane przez inne osoby.

Kancelaria nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za ujawnienie informacji z powodu błędów w transmisji danych nie spowodowanych przez nią i/lub nieuprawnionego dostępu osób trzecich (np. atak hakerski na konto e-mail lub telefon, przechwytywanie faksów itp.).

4. Wykorzystanie danych

Kancelaria nie będzie przetwarzać podanych danych w celach innych niż objęte umową zlecenia, pełnomocnictwem lub Twoją zgodą lub innym postanowieniem zgodnym z RODO. Wykluczone jest z tego wykorzystanie do celów statystycznych, pod warunkiem, że podane dane są anonimowe.

5. Przekazywanie danych osobom trzecim

W celu realizacji zamówienia konieczne może być również przekazanie Twoich danych podmiotom trzecim (np. kontrahentom, substytutom, towarzystwom ubezpieczeniowym, usługodawcom, z których korzystamy i którym udostępniamy dane itp.), sądom i organom. Twoje dane będą przekazywane wyłącznie na podstawie RODO; w szczególności w celu realizacji Twojego zamówienia lub na podstawie Twojej uprzedniej zgody.

Ponadto informujemy, że w ramach świadczonej reprezentacji prawnej i wsparcia, informacje faktyczne i merytoryczne są regularnie pozyskiwane z innych urzędów.

Niektórzy z powyższych odbiorców Twoich danych osobowych znajdują się poza Twoim krajem lub tam przetwarzają Twoje dane osobowe. Poziom ochrony danych w innych krajach może nie odpowiadać poziomowi w Austrii. Kancelaria przekazuje jednak Państwa dane osobowe wyłącznie do krajów, dla których Komisja Europejska uznała, że ​​mają odpowiedni poziom ochrony danych lub podejmowane są w tym zakresie środki w celu zapewnienia wszystkim odbiorcom odpowiedniego poziomu ochrony danych, w tym standardowego klauzule umowne (2010/87/WE i/lub 2004/915/WE).Powiadomienie o naruszeniu danych

Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby naruszenia ochrony danych były rozpoznawane na wczesnym etapie i, w razie potrzeby, niezwłocznie zgłaszane Tobie lub właściwemu organowi nadzorczemu, zgodnie z odpowiednimi kategoriami danych, których dotyczy.

6. Pliki cookie

Strona https://kirch-anwalt.at nie wykorzystuje plików „cookies”.

7. Pliki dziennika serwera

W celu optymalizacji strony internetowej pod względem wydajności systemu, łatwości obsługi i dostarczania przydatnych informacji o usługach, dostawca strony automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Obejmuje to adres protokołu internetowego (adres IP), ustawienia przeglądarki i języka, system operacyjny, adres URL strony odsyłającej, dostawcę usług internetowych oraz datę/godzinę.

Nie przeprowadza się łączenia tych danych ze źródłami danych osobowych. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeśli pojawią się konkretne oznaki nielegalnego użytkowania.

8. Informacje kontaktowe

Ochrona Twoich danych jest szczególnie ważna. W każdej chwili można się ze mną skontaktować w przypadku pytań lub odwołania pod poniższymi danymi kontaktowymi.

Mag. Daniel Kirch, prawnik i obrońca w sprawach karnych
A-1010 Wiedeń, Operring 7/18

Telefon: +43 1 512 10 78
Faks: +43 1 512 10 78 90
E-mail: office@kirch-anwalt.at

Mag. Daniel Kirch eh